Guess thumbnail

Location: Guess @Central Ladprao
Objective: โปรโมทร้านค้า ส่งเสริมการขาย เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าผ่านช่องทาง Online
Area: 250 sq.m

กลุ่มร้านค้าในเครือ Central Marketing Group ที่ให้ความไว้วางใน takealook360.com ในการถ่ายทำ Virtual Store เพื่อส่งเสริมการขาย เพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้า Online ได้เสมือนหน้าร้านจริง